Regulamin

I. Definicje

 1. Usługodawca - Adminotaur Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wygrana 9/4 (30-311 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 542836, kapitał zakładowy 40.000 zł (wpłacony w całości), NIP 6751513915, REGON: 360779875.
 2. Regulamin – niniejsza regulacja określająca zasady korzystania z Panelu Klienta.
 3. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 5. Panel Klienta – indywidualne konto Klienta powstałe po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy.

II. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Panelu Klienta koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarkę internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celu korzystania z Panelu Klienta konieczna jest rejestracja w serwisie internetowym: www.adminotaur.pl.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja możliwa jest drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony www.adminotaur.pl/zaloz-konto poprzez podanie adresu e-mail i akceptacji Regulaminu.
 2. Po dokonaniu czynności opisanych w punkcie 1 zostaje założony Panel Klienta z przypisanym dla każdego Klienta loginem, będący jego adresem e-mail.
 3. Klient wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją rejestracji.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Panelu Klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich, a także zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z utworzeniem Panelu Klienta, w szczególności zaś warunki, o ile nie są one przez Usługodawcę udostępniane w sposób publiczny.
 3. W sytuacji korzystanie z Usługi Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Stosowna zmiana może być dokonana w zakładce Ustawienia → Zamiana adresu e-mail, dostępnej w Panelu Klienta.
 4. Klient w każdym momencie może zmienić hasło. Stosowna zmiana może być dokonana w zakładce Ustawienia → Zmiana hasła, dostępnej w Panelu Klienta.
 5. Klient w każdym momencie usunąć konto w Panelu Klienta. Stosowna zmiana może być dokonana w zakładce Ustawienia → Usuń konto, dostępnej w Panelu Klienta.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych podczas których mogą wystąpić przerwy w świadczeniu Usługi, w tym ich zamawianiu.

VI. Polityka prywatności i dane osobowe.

 1. Usługodawca i Klient zobowiązują się dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które zostały przekazana nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji oraz zasad przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności, z którą można zapoznać pod adresem www.adminotaur.pl/polityka-prywatnosci.
 2. W sytuacji gdy Klient jest zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, musi się stosować się do obowiązków z nich wynikających.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas Rejestracji lub przez Panel Klienta w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta innym podmiotom bez wiedzy i upoważnienia Klienta.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 6. Usługodawca dba o powierzone dane osobowe oraz wypełnia wszystkie, ciążące na nim obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uUstawy o Danych Osobowych. obowiązki. Usługodawca zobowiązuje się stosować zabezpieczenie danych w stopniu wymagalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Zmiany

 1. Usługodawca oświadcza, że w każdym czasie może: wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług, a także zmienić niniejszy regulamin, a także inne regulaminy wraz z załącznikami umieszczone na stronie www.adminotaur.pl.
 2. O wszelkich zmianach Klient zostanie powiadomimy z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym (7 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: (I)za szkody powstałe na skutek działań osób trzecich, w tym działań Klienta lub siły wyższej; (II) za niezgodne z prawem wykorzystanie Usług, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.adminotaur.pl/regulamin
 
Strona adminotaur.pl wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania opisane są w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony akceptujesz jej postanowienia.