Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Adminotaur Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu właściciel serwisu www.adminotaur.pl zwany dalej Usługodawcą szanuje prawo Użytkowników do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania i pozyskiwania danych o Klientach.
 2. Klient przed skorzystaniem z Serwisu www.adminotaur.pl w jakiejkolwiek formie, powinien zapoznać się z pełną treścią niniejszej Polityki. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Usługodawcę wynikających z Polityki.
 3. Jeżeli Klient nie akceptuje procedur wynikających z Polityki, nie może korzystać z Serwisu.
 4. Pozyskiwanie danych o Klienta następuje poprzez:
  (i)kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną, itp. (ii)zapisywanie w urządzeniach pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). (iii)zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

II. Definicje

Dane Osobowe - dane osobowe Klienta w rozumieniu art. 6 Ustawy, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz Przetwarzane przez Usługodawcę.

Usługodawca - Adminotaur Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 267 (60-406 Poznań) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542836, kapitał zakładowy 40.000 zł (wpłacony w całości), NIP 6751513915, REGON: 360779875.

Serwis - za jego pośrednictwem Klient loguje się do Panelu Klienta i może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, strona dostępna pod adresem www.adminotaur.pl.

Panel Klienta - indywidualne konto Klienta powstałe po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy.

Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.

Polityka - niniejszy dokument - zbiór zasad, reguł oraz doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych.

Przetwarzanie - dokonywane przez Usługodawcę operacji na Danych Osobowych, przez Przetwarzanie należy rozumieć czynności takie jak w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

Regulaminy - dokumenty, w których zostały określone warunki korzystania z Panelu Klienta oraz Usług oferowanych przez Usługodawcę, aktualne wersje Regulaminów znajdują się pod adresem www.adminotaur.pl/regulamin.

Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

III. Ochrona Danych Osobowych

 1. Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu i oraz Usług oferowanych przez Usługodawcę – Usługodawca może wymagać od Klienta o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym Usługodawca wymagać będzie danych od Klienta, które są mu niezbędne.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne. W przypadku niepodania Danych Osobowych, które wymaga Usługodawca, Klient nie uzyska dostępu do funkcjonalności Serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Dane, które są niezbędne do uruchomienia Usługi to w szczególności: (i) podczas rejestracji do Panelu Klienta: aktualnego adresu e-mail; (ii) podczas dokonywania płatności oraz wybierania Usług: (a) dane firmy (b) adres korespondencyjny oraz (c) numer telefonu. (iii) podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego; (iv) podczas kontaktowania się z nami przez np. formularze dostępne na stronach (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail, zaś w przypadku kontaktowania się poprzez …
 4. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy jest Adminotaur Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 267 (60-406 Poznań) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542836
 5. Dane Osobowe są Przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta lub w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy prawa.
 6. Przetwarzanie Danych Osobowych następuje: (i) w celu świadczenia Usług związanych z działalnością Serwisu; (ii) w celach marketingowych – przesyłanie własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących partnerów. Przed wysłaniem takich informacji Klient zawsze pytany jest o zgodę; (iii) w celach statystycznych.
 7. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych innym podmiotom może odbywać się jedynie po zawarciu przez Usługodawcę pisemnej umowy z innym podmiotem.
 8. Przekazywanie i udostępnianie Danych osobowych następuje jedynie za zgodą Klienta lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.
 10. Usługodawca przekazuje Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jedynie podmiotom, które spełniły wymagania programu „Safe Harbour” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 roku.
 11. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych Usługodawca stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji, wypełnia także wszystkie obowiązki spoczywające jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.
 12. Dane osobowe będą trzymane na serwerach wykupionych przez Usługodawcę od ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21 A (04-186 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 000034947.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient decyduje o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili może: (i) kontaktować się z Usługodawcą w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane; (ii) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Dane Osobowe; (iii)odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub części.
 2. W wyjątkowych przypadkach Usługodawca może nie dostosować się do prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminów lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

V. Ciasteczka

 1. Usługodawca korzystać ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Klienta urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.
 2. Ciasteczka mają na celu dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. Dzięki ciasteczkom możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie. Usługodawca może dzięki nim tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.
 3. Ciasteczka nie powodują żadnych zmian w konfiguracji używanego przez Klienta urządzenia końcowego. Informacje te wykorzystywane są jedynie dla tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Mogą być także udostępniane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o ciasteczkach podmiotom zewnętrznym. Usługodawca wykorzystuje kilka rodzajów ciasteczek: (i)Sesyjne – służące do identyfikacji Klienta w Serwisie; (ii)Statystyczne – służące do celów statystycznych; (iii)Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.
 4. Klient zawsze może zrezygnować z ciasteczek. Jeżeli jednak zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyraża on zgodę na ich pobieranie.
 5. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ciasteczek odpowiedzi na nie znajdują się w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest: (i)na adres e-mail: kontakt@adminotaur.pl (ii)za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.adminotaur.pl/kontakt (iii)bezpośrednio z Konsultantem, pod numerem telefonu: 661 555 593 (iv)pisemnie, na adres: Adminotaur Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 267 60-406 Poznań
 
Strona adminotaur.pl wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania opisane są w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony akceptujesz jej postanowienia.