Ogłoszenie połączenia Spółek

Zarząd spółki pod firmą ADMINOTAUR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wygrana 9/4, 30-311 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000542836 (sad rejestrowy: Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: 6751513915 oraz numer REGON: 360779875, kapitał zakładowy w kwocie: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100); („Spółka Przejmowana”) zawiadamia o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą CENTURIA S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Sarmacka 11, 61-616 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999492 (sąd rejestrowy: Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: 9721184489 oraz numer REGON: 300882746, kapitał zakładowy w kwocie: 555.555,50 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 00/100); („Spółka Przejmująca”).

Zarząd Spółki Przejmującej zawiadamia, iż w dniu 10 października 2023 roku dokonał uzgodnienia i podpisania z Zarządem Spółki Przejmowanej planu połączenia („Plan Połączenia”), który zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Udostępnienie Planu Połączenia będzie trwało nieprzerwanie od dnia dzisiejszego do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez dokonywania likwidacji Spółki Przejmowanej („Połączenie”).

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH i art. 493 § 1 KSH.

 
Strona adminotaur.pl wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania opisane są w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony akceptujesz jej postanowienia.